MYNGOCCT luôn n?m b?t và c?p nh?t công ngh? thông tin ?? ?em ??n gi?i pháp t?i ?u cho khách hàng.
  • Thi?t k? ?ng d?ng di ??ng
  • Vi?t ph?n m?m
  • Xây d?ng website thông tin, website bán hàng
  • Xây d?ng các mô hình th?c t? ?o

THI?T K? ?NG D?NG DI ??NG

Công ty chuyên cung c?p các d?ng ?ng d?ng di ??ng trên n?n t?ng Android và iOS. ??i ng? l?p trình viên có th? x? lý các yêu c?u t? ??n gi?n ??n ph?c t?p c?a khách hàng v?i m?t chi phí h?p lý. 

VI?T PH?N M?M

Các ph?n m?m qu?n lý nhân s?, qu?n lý b?nh nhân, ??n hàng, v?t t?… ???c MYNGOCCT th?c hi?n cho các ??i tác luôn ???c ?ánh giá cao và có ?? b?o m?t t?t. Tiêu chí khi xây d?ng ph?n m?m qu?n lý c?a chúng tôi là thân thi?n v?i ng??i dùng, ?úng chuyên môn và t?i ?u.

XÂY D?NG WEBSITE THÔNG TIN, WEBSITE TH??NG M?I ?I?N T?

Các website thông tin và th??ng m?i ?i?n t? ???c xây d?ng ??p m?t và ti?n l?i. Nhi?u tính n?ng yêu c?u c?a m?t trang ch? bán hàng hay gi?i thi?u s?n ph?m s? ???c chúng tôi t? v?n ??y ?? và có nghi?p v?.

2 Replies to “CÔNG NGH? THÔNG TIN

Answers

Your email address will not be published.

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish