Xây d?ng n?i dung là m?t l?nh v?c ?òi h?i s? am hi?u chuyên môn, kh? n?ng sáng t?o và n?m v?ng tâm lý ??i t??ng. MYNGOCCT ?ã và ?ang th?c hi?n các d?ng n?i dung khác nhau

XÂY D?NG K?CH B?N PHIM, N?I DUNG TRUY?N, TI?U S?, TRUY?N THÔNG NHÂN V?T

N?i dung phim qu?ng cáo, phim truy?n, biên so?n hay ch?nh lý k?ch b?n… xây d?ng n?i dung nhân v?t, tình ti?t nhân v?t, xây d?ng n?i dung truy?n thông qua bi?u t??ng nhân v?t… là nh?ng d?ch v? khách hàng có th? tin t??ng vào chúng tôi. Chúng tôi có nh?ng chuyên gia tâm lý, có hi?u bi?t v? v?n hóa, thói quen, hành vi c?a ??i t??ng mà b?n mu?n truy?n thông… ?? cùng b?n xây d?ng n?i ??c s?c, có m?t không hai…

TH?C HI?N N?I DUNG GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KH?O, BÁO, T?P CHÍ

K?t n?i các chuyên gia thu?c các l?nh v?c khoa h?c t? nhiên và khoa h?c xã h?i và nhân v?n trong vi?c xây d?ng n?i dung giáo trình, sách giáo khoa, sách chuyên kh?o. MYNGOCCT t? v?n và th?c hi?n n?i dung cho báo, t?p chí, l?i d?n ch??ng trình, l?i tho?i phim, l?i k? chuy?n phim… MYNGOCCT c?ng nh?n các d? án truy?n thông vi?t copy writing cho các doanh nghi?p, s?n ph?m và các doanh nhân.

T? V?N TH?C HI?N N?I DUNG ?ÀO T?O, GIÁO D?C K? N?NG, GIÁO D?C ??O ??C

T? v?n các ch??ng trình ?ào t?o d?y ngh?, ?ào t?o k? n?ng. T? v?n và tri?n khai các khóa h?c k? n?ng cho ng??i l?n và tr? em, giáo d?c ??o ??c. MYNGOCCT chuyên th?c hi?n n?i dung ?ào t?o MT cho nhân viên công ty, t? ch?c ?ào t?o tìm hi?u công ty, ?ào t?o h?i nh?p cho nhân viên m?i. T? v?n n?i dung ?ào t?o lãnh ??o và tiêu chí l?a ch?n lãnh ??o cho các doanh nghi?p.

3 Replies to “XÂY D?NG N?I DUNG

Answers

Your email address will not be published.

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish