MYNGOCCT quan tâm ??n l?nh v?c giáo d?c – ?ào t?o, m?t l?nh v?c quan tr?ng ?? phát tri?n xã h?i. 

T? CH?C CÁC D? ÁN GIÁO D?C ?ÀO T?O

T? v?n, tham gia t? ch?c các hình th?c ?ào t?o ??i h?c, ?ào t?o ng?n h?n, ?ào t?o k? n?ng và ngh? nghi?p cho các doanh nghi?p và tr??ng h?c. M? các l?p k? n?ng, ph??ng pháp, chuyên môn theo yêu c?u c?a doanh nghi?p và nhà tr??ng. 

CUNG C?P GI?I PHÁP D?Y H?C TR?C TUY?N, D?Y H?C TRÊN MÁY TÍNH

T? v?n xây d?ng h? th?ng e-learning tr?n gói, t? phân tích nhu c?u ng??i h?c, ngu?n l?c, ??n phân tích n?i dung, xây d?ng trang ch?, thi?t k? app… ??n m? các l?p ?ào t?o ph??ng pháp, k? n?ng s? d?ng ph?n m?m cho giáo viên các trung tâm ?ào t?o, các tr??ng ??i h?c… T? v?n xây d?ng hình th?c d?y h?c k?t h?p trên l?p và tr?c tuy?n theo hình th?c blended learning ??t hi?u qu? cao và phù h?p v?i tình hình giáo d?c Vi?t Nam.

TRANG THI?T B? CHO GIÁO D?C

Cung c?p các gi?i pháp v? trang thi?t b? hi?n ??i ph?c v? giáo d?c. Trang b? phòng máy, b?ng thông minh, các h? th?ng cao c?p ph?c v? ?ào t?o.

T? V?N VÀ NH?N XÂY D?NG N?I DUNG CHO ?ÀO T?O

Nh?n t? ch?c t? v?n, th?c hi?n n?i dung ph?c v? giáo d?c và ?ào t?o ?a ngành cho ??i t??ng ng??i l?n, tr? em, nhân viên công ty… Liên k?t, t? v?n và th?c hi?n xu?t b?n giáo trình, sách chuyên kh?o, n?i dung ?a ph??ng ti?n ph?c v? d?y h?c.

5 Replies to “GIÁO D?C VÀ ?ÀO T?O

Answers

Your email address will not be published.

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish